საკონკურსო განაცხადი

ვის შეუძლია მონაწილეობა?

  • საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 12-18 წლის ასაკის მოსწავლეებს.
  • მონაწილეობა შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად. ჯგუფში შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 3 მოსწავლე.

12-14 წლის ასაკის მოსწავლეების შემთხვევაში

თემა: ,,სკოლა და ცხოვრება“ გვიან საბჭოეთსა და გარდამავალი პერიოდის საქართველოში“

რა სახით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ნაშრომი?

• ისტორიული მოთხრობა (1.000-1.500 სიტყვა);

• ფოტოკოლექცია (მაქსიმუმ 5 ფოტო);

• პოსტერი;

ფოტოკოლექციას, პოსტერს უნდა ერთოდეს აღწერა, მაქსიმუმ 400 სიტყვა.

15-18 წლის ასაკის მოსწავლეების შემთხვევაში:

თემა: „ადამიანების და თემის მეხსიერება გვიან საბჭოეთსა და გარდამავალი პერიოდის საქართველოზე“

რა სახით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ნაშრომი?

  1. ესსე (2.000-3.000 სიტყვა);
  2. ფოტოკოლექცია (მაქსიმუმ 5 ფოტო);
  3. პოსტერი;
  4. ანიმაცია/მცირე ვიდეო (5-10 წუთი).

ფოტოკოლექციას, პოსტერს და ანიმაცია/მცირე ვიდეოს უნდა ერთოდეს აღწერა, მაქსიმუმ 600 სიტყვა.

რომელ ენაზე უნდა იყოს წარმოდგენილი ნაშრომი?

• კონკურსის ოფიციალური ენაა ქართული. თუმცა, ნაშრომების გამოგზავნა შესაძლებელია ასევე სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე. ორგანიზატორები თავად უზრუნველყოფენ თარგმანს.